Fendt och dess integrerade ledningssystem

Våra åtgärder för kvalitet, energieffektivitet, miljöskydd, arbetshälsa och säkerhet utgör hörnpelarna i vårt integrerade ledningssystem. Gemensam nämnare för dem alla är det uttalade åtagandet för kontinuerlig processförbättring (KVP):

1. Certifierat kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001
För mer än två årtionden sedan inleddes arbetet med att integrera enskilda kvalitetsfaktorer i ett system och på så sätt få på plats en effektiv överordnad struktur för planeringen och säkerställandet av kvaliteten hos produkten och de berörda processerna. 1995 certifierades Fendts kvalitetssystem för första gången av en ackrediterad oberoende organisation. Överensstämmelsen med kraven i certifieringen måste sedan dess dokumenteras varje år vid en externrevision som pågår under flera dagar. Under årens lopp har tillämpningsområdet vuxit och kravnivån höjts ytterligare till följd av de publicerade uppdateringarna av normen. Ett obligatoriskt moment är att genomföra systemrevisioner enligt plan under året.

2. Certifierat ledningssystem för arbetshälsa och säkerhet OHSAS 18001
Våra förberedande aktiviteter för att få på plats ett effektivt och transparent ledningssystem för arbetshälsa och säkerhet belönades 2008 med en certifiering enligt standarden OHSA 18001. Systemets överensstämmelse med kraven i standarden kontrolleras varje år.

3. Energiledningssystem enligt DIN EN ISO 50001
Energiförbrukning och reduktionen av densamma är ett relativt nytt medvetandehöjande verksamhetsmål i många branscher. Sedan 2014 har Fendt uppnått den officiella standarden enligt ISO 50001 och kan intyga överensstämmelsen med denna vid de årliga externa granskningarna.